Tento eshop používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie.

viac informácií
Prijať všetky cookies Podrobné nastavenia
Prijať zvolené cookies

REKLAMAČNÝ PORIADOK

ČL. 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup spoločnosti P&D Company, s.r.o. so sídlom na Riznerovej 2, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 50 810 022, DIČ: 2120500382, (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na portáli www.erotikcentrum.sk (ďalej len „erotikcentrum.sk“ ) a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany") s tým súvisiace.

2. Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom elektronického obchodu na erotikcentrum.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

3. Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na www.erotikcentrum.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

4. Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným.

5. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na stránke www.erotikcentrum.sk.

ČL. 2 KONTROLA TOVARU PRI PREVZATÍ

1. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - dopravcom spoločnosti alebo kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

3. Ak Kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť u Predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

4. Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na erotikcentrum.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

ČL. 3 REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Stiahnuť reklamačný formulár

1. Kupujúci je povinný vyplniť reklamačný formulár (ďalej len „Formulár") v nasledujúcich prípadoch:

a. Odstúpenie od kúpnej zmluvy v 30-dňovej lehote: Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do dvoch dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Kupujúci v tomto prípade neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

b. Odstúpenie od kúpnej zmluvy po uplynutí 30-dňovej lehoty, max. do 40 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim: Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj po uplynutí 30 dní od prevzatia tovaru max. do 40 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Kupujúci v tomto prípade uhrádza manipulačný poplatok vo výške 20% z ceny objednaného tovaru, pokrývajúci náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

c. Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal: V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 30 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok za náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s vrátením tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

2. Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári nasledujúce údaje:

a. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt

b. Adresa miesta, kam bol tovar dodaný

c. Adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený tovar, v prípade výmeny tovaru

d. Číslo elektronickej objednávky

e. Dátum vystavenia elektronickej objednávky

f. Dátum prevzatia tovaru Kupujúcim

g. Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený

h. Dátum a podpis Kupujúceho.

3. Ak Formulár nie je kompletne vyplnený alebo k Formuláru nie je priložený doklad o kúpe tovaru (priložená faktúra, ktorá je zároveň záručný doklad), (ďalej len „Požadované doklady"), Predávajúci vyzve telefonicky, prípadne e-mailom, Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Predávajúci si zároveň bude účtovať manipulačný poplatok vo výške 10,- € zahŕňajúci náklady, ktoré Predávajúcemu vznikli v dôsledku neúplne vyplneného Formulára alebo nepriložených Požadovaných dokladov. Manipulačný poplatok sa účtuje aj v prípade straty originálnej faktúry, ktorú si zákazník vyžiada opätovne poslať. 

4. Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní od prevzatia Formulára a/alebo Požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.

5. Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti.

6. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom originálnom a nepoškodenom obale. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.

7. Kupujúci je povinný kompletne vyplnený Formulár spolu s Požadovanými dokladmi doporučene poslať Slovenskou poštou spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie na adresu spoločnosti (P&D Company s.r.o., Riznerova 2, 040 01 Košice). Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku. Kupujúci je taktiež povinný oboznámiť predávajúceho emailom o tom, že reklamáciu odoslal. V emaily je potrebné uviesť sledovacie číslo zásielky, aby ju predávajúci mohol vyzdvihnúť v prípade neoznámenia zásielky dopravcom. Email je potrebné zaslať na emailovú adresu: info@erotikcentrum.sk.

8. Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmto reklamačným poriadkom, znížená o manipulačný poplatok/poplatky, v prípadoch ustanovených v tomto reklamačnom poriadku, bude prevedená na účet Kupujúceho uvedený vo Formulári a to do 15 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára spolu s Požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode a.), b.), c.) tohto článku.

ČL. 4 ZÁRUČNÉ PODMIENKY A ZÁRUČNÁ DOBA

1. Na dodaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 2 roky. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Bez priloženej faktúry (záručného dokladu), nie je možné tovar reklamovať/vrátiť. Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.

3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný vo Formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje.

4. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

5. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením takejto reklamácie vo výške 10,- €.

6. Predávajúci, alebo ním poverený zamestnanec, alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

7. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.

8. Predávajúci oboznámi Kupujúceho o vybavení reklamácie emailom najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude zaslaný na emailovú adresu uvedenú vo Formulári.

9. Reklamácia aj vrátenie tovaru riešime nadštandardne. Máme však jednu podmienku, danú druhom predávaného tovaru. Nemožno vrátiť ani vymeniť tovar s porušenou ochrannou fóliou, obalom alebo pečatný samolepkou. Pre vrátený bielizne nesmie byť odstránená alebo nastrihaná originálne visačka a bielizeň nesmie byť znečistená (napríklad od speed sticku). Reklamáciu na bielizeň nie je možné uplatniť, ak sa jedná o nohavičky alebo set, ktorý obsahuje nohavičky z hygienických dôvodov.  Erotické pomôcky majú zvláštnu výnimku z vyhlášky EÚ a patrí medzi „tovar zvláštneho charakteru“. Vrátenie alebo výmena nie je u týchto výrobkov možná.  Iba tak majú u nás zákazníci istotu, že vždy dostanú nové a 100% nepoužitý tovar. Bohužiaľ sa občas stáva, že si zákazník objedná pomôcku, dá dole ochrannú fóliu alebo poruší pečať a možno niečo s výrobkom (ne) robí. A potom zistí, že chce tovar vrátiť. To bohužiaľ nejde.  Vo všetkých ostatných prípadoch radi rýchlo vymeníme nerozbalený tovar či vrátime peniaze vr. poštovného. (Zákon č. 102/2014 Z. z., § 7 Odstúpenie od zmluvy, (6) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený)

ČL. 5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na erotikcentrum.sk.


Produkt bol úspešne pridaný do porovnanie produktov!

Vyberte variantu

Zavrieť
Diskrétne kúpiť